Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Bici Barista Weert: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Kerkstraat 19b, 6031 CE te Nederweert, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 74003593.
 2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Bici Barista Weert een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Bici Barista Weert en de Consument gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere koopovereenkomst tussen Partijen ter zake de levering van Producten door Bici Barista Weert aan de Consument, welke overeenkomst in het kader van het bestelproces in de Webwinkel tot stand is gekomen.
 5. Webwinkel: www.bicibarista.nl.
 6. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door Bici Barista Weert aan de Consument te leveren zaken, waaronder uiteenlopende verbruiksartikelen en daaraan verwante zaken begrepen kunnen zijn.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bici Barista Weert, zoals geopenbaard in de Webwinkel, en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te
  treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Bici Barista Weert is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten.
 2. De Consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Bici Barista Weert dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Bici Barista Weert op de daartoe door Bici Barista Weert aangewezen wijze door de Consument is aanvaard en de Consument heeft voldaan aan alle voorwaarden die expliciet in het aanbod zijn vermeld. Onverminderd het bepaalde in lid 1, zal Bici Barista Weert de bestelling vervolgens zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Consument bevestigen.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij de levering van:
  a) Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  b) Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  c) Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 3. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Bici Barista Weert aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Bici Barista Weert. Zo spoedig mogelijk nadat Bici Barista Weert in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Bici Barista Weert de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de betreffende Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
 5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Bici Barista Weert retourneren.
 6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Bici Barista Weert is gerechtigd deze waardevermindering aan de
  Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de Consument ontvangen betalingen.
 7. Retournering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument van het recht van ontbinding gebruik heeft gemaakt conform het bepaalde in lid 3.
 8. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 9. Bici Barista Weert zal de ten aanzien van de geretourneerde Producten van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Bici Barista Weert zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Bici Barista Weert niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Bici Barista Weert aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN

 1. De levering van bestelde Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Consument opgegeven afleveradres.
 2. Bici Barista Weert behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Consument op het moment dat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen.
 4. Bici Barista Weert spant zich in de tussen Partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Bici Barista Weert vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Bici Barista Weert spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de Consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van Bici Barista Weert treedt niet eerder in dan nadat de Consument Bici Barista Weert Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Bici Barista Weert haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Consument, behoudens verzuim van Bici Barista Weert als bedoeld in lid 4, nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en de overige verplichtingen uit de
  Overeenkomst na te komen.
 6. Indien Bici Barista Weert als gevolg van een aan de Consument toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Consument.

ARTIKEL 6. | CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Bici Barista Weert staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die de
  Consument redelijkerwijs mag verwachten. Indien de levering een Product betreft die ten tijde van de aankoop niet in nieuwstaat verkeert, wordt verondersteld dat de Consument bekend behoort te zijn met het feit dat aan een dergelijk Product ten aanzien van de kwaliteit daarvan, minder hoge eisen kunnen worden gesteld dan bij een nieuw Product.
 2. Een eventueel door Bici Barista Weert, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Bici Barista Weert kunnen doen gelden (conformiteit).
 3. Het recht van de Consument op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een Product, vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Bici Barista Weert is gereclameerd.
 4. Geen grond voor reclames en aanspraken op garantie of non-conformiteit, zijn gebreken van Producten als gevolg van een na de levering van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Bici Barista Weert toerekenbare omstandigheid. Daaronder
  wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en onjuiste of onoordeelkundige behandeling van de Producten.
 5. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bici Barista Weert worden geretourneerd.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. Bici Barista Weert is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer
  geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Bici Barista Weert bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN & BETALINGEN

 1. De door Bici Barista Weert vermelde prijzen zijn inclusief btw. De verzendkosten komen, tenzij het bestelbedrag ten minste 60 euro bedraagt en levering binnen Nederland geschiedt, aanvullend voor rekening van de Consument. Voordat de Overeenkomst
  wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief eventuele verzendkosten.
 2. Betaling dient te geschieden op een van de door Bici Barista Weert aangewezen betaalmethoden.
 3. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, is Bici Barista Weert niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Consument het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Bici Barista Weert verschuldigde bedrag heeft voldaan.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Consument intreedt, is de Consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Consument, een ander conform de Wet Incassokosten.
 6. In geval van betalingsverzuim van de Consument, zal Bici Barista Weert niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de Consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, zoals ten aanzien van het afleveradres. Voorts draagt de Consument de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Consument die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Bici Barista Weert kan worden toegerekend.
 2. De aansprakelijkheid van Bici Barista Weert is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Bici Barista Weert betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 10. | KLACHTBELEID

 1. Bici Barista Weert doet er alles aan om bestellingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Indien er toch iets mis is met een bestelling of indien de Consument niet tevreden is over een bestelling, staat Bici Barista Weert de Consument graag te woord om de kwestie met hem op te lossen. De Consument kan hiervoor contact opnemen met de klantenservice van Bici Barista Weert.
 2. Indien een klacht niet meteen kan worden opgelost, dan wel schriftelijk bij Bici Barista Weert is ingediend, wordt de klacht binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt
  binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht niet in onderling overleg tussen Partijen kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. Alle door Bici Barista Weert aan de Consument geleverde Producten blijven eigendom van Bici Barista Weert totdat de Consument al zijn betalingsverplichtingen ter zake is nagekomen.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter, dan wel de geschillencommissie als bedoeld in artikel 10.3, dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.